အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိလုိပါက 

Tel: 01-536581, 537412 (Ext.115)

 

email: yudeonline@gmail.com

 

ANNOUNCEMENTS For both semesters

 1.  Dr Tin Htay Ei (Professor & Head of Department) DL-6104, 6108, 6110
 2.  Dr Tin May Htun (Professor Ret.) DL-6103, 6106
 3.  Dr Aung Aung Lay (Associate Professor) DL-6101, 6107
 4.  Daw Moe Moe Aye (Lecturer) DL-6102, 6106

 5.  Dr Than Than Oo (Lecturer) DL-6104, 6108

 6.  Daw Nu Nu Win (Lecturer) DL-6101, 6107
 7.  Daw Khin Hnaung Yi (Lecturer)DL-6103, 6110

 8.  Dr May Thida Aung (Lecturer) DL-6105, 6109
 9.  Dr Yin Nu Tun (Lecturer) DL-6105, 6109
10. Dr Ei Ei Mya San (Assistant Lecturer) DL-6102, 6106
11. Dr Ei Phyo Aye (Assistant Lecturer) DL-6103, 6110
12. Daw Nwe Nwe Tun (Assistant Lecturer) DL-6102, 6106

13. Daw Ei Myat Noe Khin (Assistant Lecturer) DL-6104, 6108

14. Dr Khine Wai Lin (Assistant Lecturer) DL-6105, 6109

15. Daw Phyoe Theingi Win (Assistant Lecturer)DL-6103, 6110

16. Daw Phyu Wint Thu (Tutor) DL-6104, 6108

17. Daw Mi Mi Zin Ko (Tutor) DL-6101, 6107

 

For second semester students

If the PGDL (Online) students have some questions or problem arising from term paper you may discuss with the above teachers of Law Department, YUDE.

When you submit the term paper you may send through email attached file for soft copy. Then you must send THREE TERM PAPERS to Law Department, YUDE for hard copy.