အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိလုိပါက 

Tel: 01-536581, 537412 (Ext.115)

 

email: yudeonline@gmail.com

 

ANNOUNCEMENTS For both semesters

 1.  Dr Tin Htay Ei (Professor & Head of Department) DL-6108
 2.  Dr Tin May Htun (Professor Ret.) DL-6106
 3.  Dr Khin Mar Thein (Professor) DL-6102
 4.  Daw Nu Nu Win (Lecturer) DL-6101

 5.  Dr Thin Phyu Phyu Soe (Lecturer) DL-6106

 6.  Daw Khin Naung Ye (Lecturer) DL-6103
 7.  Dr Yin Nu Tun (Lecturer)DL-6105

 8.  Daw Nwe Yin Win (Lecturer) DL-6107
 9.  Dr Ei Thandar Swe (Lecturer) DL-6104
10. Dr May Thuzar Aung (Lecturer) DL-6109
11. Dr Ei Ei Mya San (Assistant Lecturer) DL-6103
12. Dr Ei Phyo Aye (Assistant Lecturer) DL-6103
13. Daw Nwe Nwe Tun (Assistant Lecturer) DL-6102

14. Daw Ei Myat Noe Khin (Assistant Lecturer) DL-6108

15. Dr Khine Wai Lin (Assistant Lecturer) DL-6109

16. Daw Phyoe Theingi Win (Assistant Lecturer)DL-6107

17. Daw Phyu Wint Thu (Tutor) DL-6104

18. Daw Mi Mi Zin Ko (Tutor) DL-6101

 

For second semester students

If the PGDL (Online) students have some questions or problem arising from term paper you may discuss with the above teachers of Law Department, YUDE.

When you submit the term paper you may send through email attached file for soft copy. Then you must send THREE TERM PAPERS to Law Department, YUDE for hard copy.